2023.08.23

#sotd #EABerg #Simpson #Eagle2TwoBandSilvertip #SaponificioVaresino #Opuntia